Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Stichting Netwerk niet dat de inhoud van deze website up-to-date, volledig en juist is, virusvrij of vrij is van schrijffouten. Stichting Netwerk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Stichting Netwerk te kunnen raadplegen. Stichting Netwerk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de gebruiker van de website voor schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via deze website verkregen informatie.

Foto’s/afbeeldingen

Foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. Afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Stichting Netwerk foto’s en afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Wijzigen/beëindigen

Stichting Netwerk behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Stichting Netwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan. Stichting Netwerk behoudt zich eveneens het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken de website in zijn geheel te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het beëindigen van de website.

E-mail/formulieren

Stichting Netwerk garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten zoals aanmeldingsformulieren, inschrijvingsformulieren en contactformulieren tijdig worden ontvangen. Stichting Netwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze berichten.

Virussen

Hoewel Stichting Netwerk al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden kan Stichting Netwerk hiervoor geen garantie nemen en is dan ook in geen geval aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Hyperlinks

Deze website bevat mogelijke links naar websites die door ander partijen dan Stichting Netwerk worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Stichting Netwerk heeft geen zeggenschap over aan deze links gekoppelde websites en bestanden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten. Stichting Netwerk is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voorvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Kraken/hacken

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken/hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of op ander wijze te beïnvloeden.

Privacy

Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Stichting Netwerk. Stichting Netwerk behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan de website en de gegevens hierop uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken. Het is nimmer toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Onjuistheden

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u dit te melden aan info@netwerkhoorn.nl

Klachten

Stichting Netwerk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft naar tevreden klanten. Niettemin kan er sprake zijn van ongenoegen of ontevredenheid over Stichting Netwerk of over de gedragingen van één of meerdere medewerkers van Stichting Netwerk. Mocht dit zich voordoen dan vragen wij bij voorkeur dat de betrokkenen eerst de klacht onderling te bespreken. Kan dit niet, of verloopt het gesprek niet naar tevredenheid, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende van de betreffende afdeling, dienst of locatie. Wij nemen een klacht serieus en zullen zoveel mogelijk proberen om tot een oplossing te komen. Hebben de gesprekken geen bevredigend resultaat, en is de klager van mening dat de klacht niet is opgelost, dan kan de formele klacht schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie. De klacht wordt voorzien van dagtekening, datum, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en een omschrijving van de klacht. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. Je kunt de klacht mailen naar klachtencommissie@netwerkhoorn.nl.

Uw klacht wordt door de klachtencommissie conform het klachtenreglement van Stichting Netwerk behandeld.

ANBI
Stichting Netwerk is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Je mag daarom giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Stichting Netwerk als aftrekposten bij je inkomstenbelasting aangeven. Stichting Netwerk hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat je ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij onze stichting terecht. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor jou.

 

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal